Dell Inspiron N4030 drivers for Windows 7 64 bit

Dell N4030 drivers 


Download drivers Inspiron N4030 for Windows 7 64 bit

Dell Inspiron N4030

Chipset Driver
Intel Management Engine Interface - File Version: 6.0.0.1195, A00
file name: R261642.exe - (6 MB)
Download

Card Reader Driver
Realtek RTS5138 Card Reader - File Version: 6.1.7600.30109, A00
file name: R261588.exe - (7 MB)
Download

Graphics / VGA Driver
AMD ATI Mobility Radeon™ HD 530v - File Version: 8.742, A02
file name: R78792.EXE - (129 MB)
Download

Intel Graphics Media Accelerator HD - File Version: 8.15.10.2104, A00
file name: R269261.exe - (39 MB)
Download

Audio / Sound Driver
IDT 92HD79B1 - File Version: 6.10.0.6304, A02
file name: R300304.exe - (26 MB)
Download

TouchPad Driver
Alps TouchPad - File Version: 7.1x07.101.202, A01
file name: R268996.exe - (9 MB)
Download

Modem Driver
Conexant D400,External USB 56K Modem - File Version: Drv_Win7-64_2.0.22.0, A02
file name: CONEXANT_D400-EXTERNAL-USB-5_A02_R286929.exe - (1 MB)
Download

SATA Drivers Driver
Intel Rapid Storage Technology - File Version: D9.6.0.1014, A01
file name: R264306.exe - (10 MB)
Download

Bluetooth Driver
Dell Wireless 365 Bluetooth Module - File Version: 6.2.0.9600, A02
file name:R226746.exe - (61 MB)
Download

LAN/ Ethernet Driver
Atheros AR8151 Ethernet Controller - File Version: 1.0.0.29(W7)/1.0.0.39(Vista), A00
file name: R269217.exe - (4 MB)
Download

Atheros AR8132 LAN 10/100 - File Version: 1.0.0.33(Vista)/1.0.0.23(W7), A00
file name: R261651.exe - (4 MB)
Download

Wi-Fi / Wireless Lan Driver
Dell Wireless WLAN 1501 Half Mini-Card (4313bgn) - File Version:5.60.48.18, A00
file name: R252537.exe - (81 MB)
Download

Dell Wireless WLAN 1520 Half MiniCard - File Version: 5.60.48.18, A03
file name: R151517.EXE - (81 MB)
Download

Dell Wireless 1503 802.11b/g/n - File Version: 5.100.82.15, A00
file name: R289603.exe - (91MB)
Download

Comments

  1. Cảm ơn! Từ nay Laptop của tôi đã có công cụ sửa chữa rồi!

    ReplyDelete
  2. TQ GAN

    ReplyDelete
  3. thanks

    ReplyDelete

Post a comment